นางสาวดวงใจ เศวตศิริ

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 05/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086187XXXX
 • Facebook :
 • Email : duangsawet@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านห้วยหมากเอียก
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 5570200030899
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : swb

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่