นางจิราภรณ์ วงค์คำปวน

ครูชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 29/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095697XXXX
 • Facebook : id0817062708@gmail.com
 • Email : id0817062708@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านห้วยหมากเอียก
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 4421
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 090844040430844
 • วิทยฐานะ : ครชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่