นายณิชชา สุคำหล้า

นักศึกษาฝึกสอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 03/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 064156XXXX
 • Facebook : Nidcha Sukhamla
 • Email : nidcha1998@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านห้วยหมากเอียก
 • ประเภทบุคลากร : อื่นๆ
 • ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่