นายพงศ์สุชน พิพัฒธนปาณคุณ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 29/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 062459XXXX
 • Facebook :
 • Email : phongsuchon99@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านห้วยหมากเอียก
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1271
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 91282040431282
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่