นางสาวกันยารัตน์ อู่ประเสริฐ

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 24/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 083948XXXX
 • Facebook :
 • Email : weicome_001@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านห้วยหมากเอียก
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6618
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 092260040432260
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่