สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 4 10 1
ป.2 11 7 18 1
ป.3 4 9 13 1
ป.4 10 12 22 1
ป.5 13 9 22 1
ป.6 8 9 17 1
ม.1 4 9 13 1
ม.2 14 11 25 1
ม.3 10 11 21 1
รวม 80 81 161 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 6 4 10 นางติมาพร อุดใจ
ป.2/1 11 7 18 นางจิราภรณ์ วงค์คำปวน
ป.3/1 4 9 13 นางสาวจันทร์ฉาย คำยอด
ป.4/1 10 12 22 นางผวรรณ์ตรี หนูอุ่น
ป.5/1 13 9 22 นางสาวจุไรรัตน์ กูลรุ่งเรืองกิจ
ป.6/1 8 9 17 นางสาวดวงใจ เศวตศิริ
ม.1/1 4 9 13 นางสาวกันยารัตน์ อู่ประเสริฐ
ม.2/1 14 11 25 นายวีระศักดิ์ ภูมิสร
ม.3/1 10 11 21 นายสินทรัพย์ สิงทะบุตร
รวม 80 81 161