สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 5 11 1
ป.2 11 7 18 1
ป.3 4 9 13 1
ป.4 10 11 21 1
ป.5 13 9 22 1
ป.6 9 8 17 1
ม.1 4 8 12 1
ม.2 14 11 25 1
ม.3 9 11 20 1
รวม 80 79 159 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 6 5 11 นางติมาพร อุดใจ
ป.2/1 11 7 18 นางวันดี ริยะสาร
ป.3/1 4 9 13 นางสาวจันทร์ฉาย คำยอด
ป.4/1 10 11 21 นางผวรรณ์ตรี หนูอุ่น
ป.5/1 13 9 22 นางสาวจุไรรัตน์ กูลรุ่งเรืองกิจ
ป.6/1 9 8 17 นางสาวดวงใจ เศวตศิริ
ม.1/1 4 8 12 นางสาวกันยารัตน์ อู่ประเสริฐ
ม.2/1 14 11 25 นายวีระศักดิ์ ภูมิสร
ม.3/1 9 11 20 นายสินทรัพย์ สิงทะบุตร นายพงศ์สุชน พิพัฒธนปาณคุณ
รวม 80 79 159