นายวิชัย สุขเกษม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายดุสิต ยานะธรรม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางผวรรณ์ตรี หนูอุ่น

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นางสาวกันยารัตน์ อู่ประเสริฐ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวดวงใจ เศวตศิริ

ตำแหน่ง : ครู

นายสินทรัพย์ สิงทะบุตร

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุไรรัตน์ กูลรุ่งเรืองกิจ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นายบุญเรือง ประดิษฐ์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรุณี หงษ์นวล

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายคมสันติ์ นันต๊ะเสน

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทร์ฉาย คำยอด

ตำแหน่ง : ครู

นางจิราภรณ์ วงค์คำปวน

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางติมาพร อุดใจ

ตำแหน่ง : ครู

นายวีระศักดิ์ ภูมิสร

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสีจันทร์ บุญเรือง

ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอุษา ธิดา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายณิชชา สุคำหล้า

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกสอน

น.ส.สิรินภา ปวงคำมา

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกสอน