นายวิชัย สุขเกษม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายดุสิต ยานะธรรม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรุณี หงษ์นวล

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายคมสันติ์ นันต๊ะเสน

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายสินทรัพย์ สิงทะบุตร

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางผวรรณ์ตรี หนูอุ่น

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นางสาวกันยารัตน์ อู่ประเสริฐ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวดวงใจ เศวตศิริ

ตำแหน่ง : ครู

นางวันดี ริยะสาร

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวจุไรรัตน์ กูลรุ่งเรืองกิจ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นายพงศ์สุชน พิพัฒธนปาณคุณ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางติมาพร อุดใจ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวจันทร์ฉาย คำยอด

ตำแหน่ง : ครู

นางสีจันทร์ บุญเรือง

ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายวีระศักดิ์ ภูมิสร

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง