คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย 1 0/2564 นางติมาพร อุดใจ
2 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 0/2564 นางติมาพร อุดใจ
3 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2564 นางติมาพร อุดใจ
4 ท11201 ไทยเสริม 1 0/2564 นางติมาพร อุดใจ
5 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 0/2564 นางติมาพร อุดใจ
6 ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 0/2564 นางติมาพร อุดใจ
7 ท12101 ภาษาไทย 2 0/2564 นางจิราภรณ์ วงค์คำปวน
8 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 0/2564 นางจิราภรณ์ วงค์คำปวน
9 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0/2564 นายวีระศักดิ์ ภูมิสร
10 ศ11101 ศิลปศึกษา 1 0/2564 นายคมสันติ์ นันต๊ะเสน
11 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0/2564 นางจิราภรณ์ วงค์คำปวน
12 ง11101 การงานอาชีพ 1 0/2564 นางติมาพร อุดใจ
13 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 0/2564 นางจิราภรณ์ วงค์คำปวน
14 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 0/2564 นางอรุณี หงษ์นวล
15 ส12102 ประวัติศาสตร์ 2 0/2564 นางจิราภรณ์ วงค์คำปวน
16 อ11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0/2564 นางอรุณี หงษ์นวล
17 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายวีระศักดิ์ ภูมิสร
18 ท13101 ภาษาไทย 3 0/2564 นางสาวจันทร์ฉาย คำยอด
19 ศ12101 ศิลปศึกษา 2 0/2564 นายคมสันติ์ นันต๊ะเสน
20 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 0/2564 นางสาวจันทร์ฉาย คำยอด
21 ง12101 การงานอาชีพ 2 0/2564 นางจิราภรณ์ วงค์คำปวน
22 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0/2564 นางสาวจันทร์ฉาย คำยอด
23 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 0/2564 นางสาวจันทร์ฉาย คำยอด
24 อ12101 ภาษาอังกฤษ 2 0/2564 นางอรุณี หงษ์นวล
25 ส13102 ประวัติศาสตร์ 3 0/2564 นางสาวจันทร์ฉาย คำยอด
26 ท12201 ไทยเสริม 1 0/2564 นางจิราภรณ์ วงค์คำปวน
27 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0/2564 นายวีระศักดิ์ ภูมิสร
28 อ12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0/2564 นางอรุณี หงษ์นวล
29 ศ13101 ศิลปศึกษา 3 0/2564 นายคมสันติ์ นันต๊ะเสน
30 ง13101 การงานอาชีพ 3 0/2564 นางสาวจันทร์ฉาย คำยอด
31 ท14101 ภาษาไทย 4 0/2564 นางอรุณี หงษ์นวล
32 อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 0/2564 นางอรุณี หงษ์นวล
33 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 0/2564 นางอรุณี หงษ์นวล
34 ท13201 ไทยเสริม 3 0/2564 นางสาวจันทร์ฉาย คำยอด
35 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 0/2564 นางสาวดวงใจ เศวตศิริ
36 ค13201 คณิตเสริม 3 0/2564 นางสาวจันทร์ฉาย คำยอด
37 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 0/2564 นางผวรรณ์ตรี หนูอุ่น
38 อ13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0/2564 นางอรุณี หงษ์นวล
39 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2564 นางผวรรณ์ตรี หนูอุ่น
40 ท15101 ภาษาไทย 5 0/2564 นางสาวกันยารัตน์ อู่ประเสริฐ
41 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2564 นายวีระศักดิ์ ภูมิสร
42 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2564 นายวีระศักดิ์ ภูมิสร
43 ค15102 คณิตศาสตร์ 5 0/2564 นางสาวจุไรรัตน์ กูลรุ่งเรืองกิจ
44 ค15102 คณิตศาสตร์ 5 0/2564 นางสาวจุไรรัตน์ กูลรุ่งเรืองกิจ
45 ศ14101 ศิลปศึกษา 4 0/2564 นายคมสันติ์ นันต๊ะเสน
46 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 0/2564 นางสาวดวงใจ เศวตศิริ
47 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 0/2564 นางสาวจุไรรัตน์ กูลรุ่งเรืองกิจ
48 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2564 นายคมสันติ์ นันต๊ะเสน
49 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 0/2564 นางผวรรณ์ตรี หนูอุ่น
50 ส15102 ประวัติศาสตร์ 5 0/2564 นางสาวจุไรรัตน์ กูลรุ่งเรืองกิจ
51 พ15106 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0/2564 นายวีระศักดิ์ ภูมิสร
52 อ14201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 0/2564 นางผวรรณ์ตรี หนูอุ่น
53 ศ15101 ศิลปศึกษา 5 0/2564 นายคมสันติ์ นันต๊ะเสน
54 ว14201 เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร 4 0/2564 นายดุสิต ยานะธรรม
55 ง15101 การงานอาชีพ 5 0/2564 นายคมสันติ์ นันต๊ะเสน
56 ท16101 ภาษาไทย 6 0/2564 นางสาวกันยารัตน์ อู่ประเสริฐ
57 ท15201 ไทยเสริม 5 0/2564 นางสาวกันยารัตน์ อู่ประเสริฐ
58 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 0/2564 นางสาวจุไรรัตน์ กูลรุ่งเรืองกิจ
59 อ15201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 0/2564 นางผวรรณ์ตรี หนูอุ่น
60 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 0/2564 นางสาวดวงใจ เศวตศิริ
61 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 0/2564 นางสาวดวงใจ เศวตศิริ
62 ว15201 เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร 5 0/2564 นายดุสิต ยานะธรรม
63 ว15201 เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร 5 0/2564 นายดุสิต ยานะธรรม
64 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2564 นางสาวกันยารัตน์ อู่ประเสริฐ
65 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0/2564 นายวีระศักดิ์ ภูมิสร
66 ศ16101 ศิลปศึกษา 6 0/2564 นายคมสันติ์ นันต๊ะเสน
67 ศ16101 ศิลปศึกษา 6 0/2564 นายคมสันติ์ นันต๊ะเสน
68 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2564 นายบุญเรือง ประดิษฐ์
69 ง16101 การงานอาชีพ 6 0/2564 นายคมสันติ์ นันต๊ะเสน
70 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 0/2564 นางผวรรณ์ตรี หนูอุ่น
71 ท16201 ไทยเสริม 6 0/2564 นางสาวกันยารัตน์ อู่ประเสริฐ
72 ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1/2564 นางสาวดวงใจ เศวตศิริ
73 อ16201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 0/2564 นางผวรรณ์ตรี หนูอุ่น
74 ว16201 เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร 6 0/2564 นายดุสิต ยานะธรรม
75 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 1/2564 นายสินทรัพย์ สิงทะบุตร
76 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2564 นางสาวกันยารัตน์ อู่ประเสริฐ
77 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2564 นายบุญเรือง ประดิษฐ์
78 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2564 นายสินทรัพย์ สิงทะบุตร
79 ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 1/2564 นางสาวดวงใจ เศวตศิริ
80 ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นายสินทรัพย์ สิงทะบุตร
81 ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นายสินทรัพย์ สิงทะบุตร
82 พ22101 สุขศึกษา 3 1/2564 นายวีระศักดิ์ ภูมิสร
83 พ22102 พลศึกษา 3 1/2564 นายวีระศักดิ์ ภูมิสร
84 ศ22101 ทัศนศิลป์ 3 1/2564 นายคมสันติ์ นันต๊ะเสน
85 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2564 นายคมสันติ์ นันต๊ะเสน
86 พ21101 สุขศึกษา 1 1/2564 นายวีระศักดิ์ ภูมิสร
87 พ21102 พลศึกษา 1 1/2564 นายวีระศักดิ์ ภูมิสร
88 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1/2564 นางผวรรณ์ตรี หนูอุ่น
89 ง22201 เศรษฐกิจพอเพียง 3 1/2564 นายสินทรัพย์ สิงทะบุตร
90 ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 1/2564 นายคมสันติ์ นันต๊ะเสน
91 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2564 นายคมสันติ์ นันต๊ะเสน
92 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1/2564 นางผวรรณ์ตรี หนูอุ่น
93 ง21210 งานช่างและงานประดิษฐ์ 1 1/2564 นายบุญเรือง ประดิษฐ์
94 ง22210 งานช่างและงานประดิษฐ์ 3 1/2564 นายบุญเรือง ประดิษฐ์
95 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2564 นางสาวกันยารัตน์ อู่ประเสริฐ
96 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวจุไรรัตน์ กูลรุ่งเรืองกิจ
97 ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 1/2564 นางสาวดวงใจ เศวตศิริ
98 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 1/2564 นายสินทรัพย์ สิงทะบุตร
99 ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 1/2564 นายสินทรัพย์ สิงทะบุตร
100 พ23101 สุขศึกษา 5 1/2564 นายวีระศักดิ์ ภูมิสร
101 พ23102 พลศึกษา 5 1/2564 นายวีระศักดิ์ ภูมิสร
102 ศ23101 ทัศนศิลป์ 5 1/2564 นายคมสันติ์ นันต๊ะเสน
103 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2564 นายคมสันติ์ นันต๊ะเสน
104 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1/2564 นางผวรรณ์ตรี หนูอุ่น
105 ว21201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1/2564 นายดุสิต ยานะธรรม
106 ว22201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1/2564 นายดุสิต ยานะธรรม
107 ว23201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 1/2564 นายดุสิต ยานะธรรม
108 ง23201 เศรษฐกิจพอเพียง 5 1/2564 นายสินทรัพย์ สิงทะบุตร
109 ง23210 งานช่างและงานประดิษฐ์ 5 1/2564 นายบุญเรือง ประดิษฐ์
110 ก13339 แนะแนว 1 0/2564 นางติมาพร อุดใจ
111 ก13376 แนะแนว 2 0/2564 นางจิราภรณ์ วงค์คำปวน
112 ก13403 แนะแนว 3 0/2564 นางสาวจันทร์ฉาย คำยอด
113 ก13431 แนะแนว 4 0/2564 นางผวรรณ์ตรี หนูอุ่น
114 ก13458 แนะแนว 5 0/2564 นางสาวจุไรรัตน์ กูลรุ่งเรืองกิจ
115 ก13482 แนะแนว 6 0/2564 นางสาวดวงใจ เศวตศิริ
116 ก13579 แนะแนว 1 1/2564 นางสาวกันยารัตน์ อู่ประเสริฐ
117 ก13610 แนะแนว 2 1/2564 นายวีระศักดิ์ ภูมิสร
118 ก13674 แนะแนว 1 1/2564 นายสินทรัพย์ สิงทะบุตร
119 ก13773 ลูกเสือ เนตรนารี 1 0/2564 นางติมาพร อุดใจ
120 ก13798 ลูกเสือ เนตรนารี 2 0/2564 นางจิราภรณ์ วงค์คำปวน
121 ก13824 ลูกเสือ เนตรนารี 3 0/2564 นางสาวจันทร์ฉาย คำยอด
122 ก13849 ลูกเสือ เนตรนารี 4 0/2564 นางผวรรณ์ตรี หนูอุ่น
123 ก13879 ลูกเสือ เนตรนารี 5 0/2564 นางสาวจุไรรัตน์ กูลรุ่งเรืองกิจ
124 ก13905 ลูกเสือ เนตรนารี 6 0/2564 นางสาวดวงใจ เศวตศิริ
125 ก13931 ลูกเสือ เนตรนารี 1 1/2564 นางสาวกันยารัตน์ อู่ประเสริฐ
126 ก13973 ลูกเสือ เนตรนารี 1 1/2564 นายวีระศักดิ์ ภูมิสร
127 ก14022 ลูกเสือ เนตรนารี 1 1/2564 นายสินทรัพย์ สิงทะบุตร
128 ก14082 ชุมนุม 1 0/2564 นางติมาพร อุดใจ
129 ก14110 ชุมนุม 2 0/2564 นางจิราภรณ์ วงค์คำปวน
130 ก14133 ชุมนุม 3 0/2564 นางสาวจันทร์ฉาย คำยอด
131 ก14157 ชุมนุม 4 0/2564 นางผวรรณ์ตรี หนูอุ่น
132 ก14182 ชุมนุม 5 0/2564 นางสาวจุไรรัตน์ กูลรุ่งเรืองกิจ
133 ก14212 ชุมนุม 6 0/2564 นางสาวดวงใจ เศวตศิริ
134 ก14239 ชุมนุม 1 1/2564 นางสาวกันยารัตน์ อู่ประเสริฐ
135 ก14287 ชุมนุม 1 1/2564 นายวีระศักดิ์ ภูมิสร
136 ก14331 ชุมนุม 1 1/2564 นายสินทรัพย์ สิงทะบุตร
137 ก14479 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 0/2564 นางติมาพร อุดใจ
138 ก14515 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2 0/2564 นางจิราภรณ์ วงค์คำปวน
139 ก14565 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 4 0/2564 นางผวรรณ์ตรี หนูอุ่น
140 ก14589 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 0/2564 นางสาวจุไรรัตน์ กูลรุ่งเรืองกิจ
141 ก14614 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 6 0/2564 นางสาวดวงใจ เศวตศิริ
142 ก14635 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 1/2564 นางสาวกันยารัตน์ อู่ประเสริฐ
143 ก14681 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 1/2564 นายวีระศักดิ์ ภูมิสร
144 ก14726 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 1/2564 นายสินทรัพย์ สิงทะบุตร
145 ค11201 คณิตเสริม 2 0/2564 นางติมาพร อุดใจ
146 ค12201 คณิตเสริม 2 0/2564 นางจิราภรณ์ วงค์คำปวน
147 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 0/2564 นางผวรรณ์ตรี หนูอุ่น